Έρευνα και σχεδιασμός

Μεθοδολογικά βήματα

Οργανώστε τη διδακτική δραστηριότητα ως ατομική αναζήτηση, από τους μαθητές, καινοτόμων υλικών για ρούχα με στόχο τη συμμετοχή σε εθνικό διαγωνισμό.

Ζητήστε ως παράδοση το σχεδιασμό του ενδύματος που ταιριάζει περισσότερο στο υλικό που χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους μαθητές να μελετήσουν σε βάθος τη φύση των νέων υλικών που μελετήθηκαν και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία.

Τέλος, ζητήστε τους να μοιραστούν την εργασία τους με όλη την τάξη.

Τα υλικά μελέτης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι πολλά: ψηφιακές εκδόσεις των σχολικών βιβλίων που αποστέλλονται ή διατίθενται στους μαθητές (μπορείτε επίσης να βρείτε έναν κατάλογο αποθετηρίων βιβλίων εδώ), ψηφιακά κείμενα που ετοιμάσατε εσείς με εκτεταμένη χρήση εικόνων (μπορείτε να βρείτε αποθετήρια εικόνων εδώ), παρουσιάσεις πολυμέσων που ετοιμάσατε εσείς ή οι μαθητές (δείτε εδώ για εργαλεία παρουσιάσεων). 

Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Η μέθοδος αξιολόγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι αυτή του γραπτού τεστ που διεξάγεται ηλεκτρονικά, έστω και αν η μέθοδος αυτή αφήνει κάποιες αμφιβολίες για την αξιοπιστία των απαντήσεων που δίνονται και συνεπώς για τις πειθαρχικές δεξιότητες που αναπτύσσονται.

Η ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων, από την άλλη πλευρά, είναι εγγυημένη, καθώς μια εργασία που οργανώνεται με αυτόν τον τρόπο είναι χρήσιμη για να καταστήσει τους μαθητές πιο υπεύθυνους και πιο αυτόνομους στη μάθηση.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τους μαθητές χρησιμοποιώντας κοινά έγγραφα, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μητρώο ή κάποιο άλλο επίσημο διαδικτυακό κανάλι του σχολείου. 

Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το σχολικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινά έγγραφα, το ηλεκτρονικό μητρώο ή άλλο επίσημο σχολικό διαδικτυακό κανάλι.